Hållbarhet

Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor och tjänster är en nödvändighet för att minska negativ påverkan på klimat och miljö. I enlighet med FN:s 12:e globala mål om en hållbar konsumtion och produktion arbetar vi kontinuerligt för en effektiv resursanvändning och minskad klimatpåverkan från förorenande kemikalier i vår produktion.

vår produktion

Vår moderna fabrik är konstruerad för en effektiviserad och minimerad vatten- och energiförbrukning. För en långsiktigt hållbar produktion tror vi på idén om att gör det man kan, från det lilla till det stora. Från fastighetsbelysning som styrs av rörelsedektorer, till att den värme som alstras i våra kylanläggningar återanvänds för att värma upp fastigheten. Vår fastighet är också försedd med slutna kylvattensystem som minimerar vattenförbrukningen samt ett sofistikerat reningssystem med fettavskiljare som helt förhindrar förorenande avfall och kemikalier från att släppas ut genom våra avloppsystem.

 

Under 2020 påbörjade vi vår resa mot en förpackningsfri råvaruhantering. Genom vårt nya system för sockerhantering får vi idag socker levererat till oss i bulkbil och vi undviker på så vis onödigt förpackningsavfall. Vårt mål är att i framtiden hantera alla våra råvaror på detta vis. 

palmolja

Vi använder palmkärnolja i en del av våra produkter då den idag är det alternativ som bidrar till överlägset bästa konsistens och smak och ger god lagringshållbarhet. Under senare år har vi sett en mycket positiv utveckling vad gäller en ökad efterfrågan av certifierad palmolja. Idag är ungefär hälften av den palmolja vi använder av någon RSPO-certifieringsgrad och det är en siffra som fortsätter att öka stadigt.